Poplatky

 

Úhrada poplatkov na:

Č. účtu MŠ: 6626892001/1111

Variabilný symbol:  príslušný mesiac a rok napr.(102012)

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

 

- platby treba zrealizovať do konca mesiaca, prosíme uhrádzať presnú sumu

- pri neuhradení poplatku do určeného dňa nebude dieťa prijaté do MŠ od prvého dňa nového mesiaca ale len od dňa uhradenia poplatku

- preplatky, ktoré vzniknú prípadnou neprítomnosťou dieťaťa v MŠ odpočítava  o dva mesiace na vyúčtovaní

- preplatky a nedoplatky predškolákov budú vyúčtované a vyplatene v polovici septembra

 

Mesačné poplatky

    V zmysle vyhlášky MŠ SR č.245/2008 Z.z. o §28 odst. 4-8 O materskej škole. Vyška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením Materskej školy a rozhodnutím zriaďovateľa materskej školy Hviezdička n.o., s platnosťou od 01.09.2011.

 

Stravná jednotka na jeden deň v materskej škole je 1,10 €

 

desiata......... 0,30 €

obed............ 0,60 €

olovrant........ 0,20 €

 

 

 

 

Poplatky za MŠ

1. pre deti od dovŕšenia 3 roku života – 45,00 + strava z toho

   25,00€ - režijne náklady sú náklady spojené s prevádzkou MŠ (energie, nájomné) uhrádzajú rodičia všetkých deti

   20,00€ - za pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ

 

2. pre deti do dovŕšenia 3 roku života – 140,00€ + strava

 

3. pre predškolákov -  25,00€ + strava

 

Rodič neuhrádza 20,00€ (za pobyt)

- dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- dieťa, ktoré nie je ani jeden deň v MŠ v danom mesiaci

 

Rodič uhrádza 25,00€ (režijne náklady)

- aj keď dieťa nie je prítomné v MŠ ani jeden deň v mesiaci

 

Dobrovoľný príspevok na hračky a aktivity detí 40,00€ na školský rok.

Na rodičovskom združeni konaného dňa 13.9.2012 bol rodičmi odsúhlasený jednorázový príspevok 40,00 € do fondov školy.

A to 20,00€ za prvý polrok splatné do konca októbra, a 20,00€ za druhý polrok splatné do konca februára.

Tieto príspevky sú v plnej miere využité pre deti na výchovno - vzdelávaciu činnosť, učebné, výtvarné a pracovné pomôcky, akcie (MDD, Mikuláš), ... okrem koníkov.