Súkromná materská škola Hviezdička,

sa nachádza na ulici

Okružná 2471/131 

vo Zvolene časť Lipovec, kataster Môťová,

bola uvedená do prevádzky 01.09.2006.

          

 

 

            Výchovnú činnosť zabezpečuje  6 pedagogických zamestnancov, nepedagogickí zamestnanci sú 5.    

 

            Budova pozostáva z prízemia a poschodia. Dve triedy sú na prízemí a dve triedy sú na poschodí. Každá trieda má herňu a stabilnú spálňu.


            V triedach je vyhradený priestor pre jedálenskú časť. Každá trieda má izolačnú miestnosť, výdajňu jedál, samostatné sociálne zariadenie a šatňu. Triedy sú slnečné orientované na západ.

 

           Areál školskej záhrady má pieskoviská, preliezačky, šúchačky, hojdačky okolo celého areálu je množstvo ihličnanov. V letných mesiacoch využívame prenosné bazény, sprchy, ktoré sa môžu umiestniť v ktorejkoľvek časti záhrady. V zime využívame pre sezónne činnosti okolitý nerovný terén.

 

     Veľkou výhodou zariadenia je, že je umiestnené v prímestskej časti Lipovec v blízkosti Sekierskej doliny, ako aj Môťovskej priehrady.

 

 

 

  Prijatie deti do Materskej školy Hviezdička

 

  Deti sa do materskej školy prijímajú priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ . K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, nie staršie ako 2 týždne a prefotený preukaz poistenca. 

 

Zameranie a ciele Materskej školy Hviezdička    

        Naša Materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy a uplatňovanie humánnych podmienok. Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ – dieťa.  Rešpektujeme osobnosť potreby a záujmy dieťaťa.  Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Upevňovať a rozvíjať fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa.

           Rozvíjať osobnosť - rešpektovať jeho práva, individuálne osobitosti, ale aj zmysel pre plnenie požiadaviek vytvárať základy osobnej zodpovednosti. Rozvíjať fantáziu, tvorivosť, rozumové procesy, pamäť, reč a city. Podporovať komunikačné schopnosti a zlepšovať ich, logopedická starostlivosť v spolupráci s rodičmi. HRA - najzákladnejšia činnosť dieťaťa. Pripraviť deti predškolského veku na vstup do školy.

 

 

 

Naša MŠ Hviezdička ponúka :

 

 

- kvalitnú predškolskú výchovu, zameranú na vstup detí do ZŠ

- rôzne kultúrne podujatia pre deti

- výučbu anglického jazyka pre 5-6 ročné deti 

- školu v prírode v lete, zime pre 5-6 ročné deti 

- rôzne záujmové a pohybové aktivity pre deti

- kvalifikované učiteľky

- výlety

- záujmové krúžky

- Hipoterapiu