Organizácia MŠ

 Organizácia v Materskej Škole Hviezdička

 

Materská škola má tri triedy a deti sú do tried zaradené podľa veku:

 

1.trieda ( 2 – 3,5 ročné deti ) Fotogaléria

Triedne učiteľky: Bc.Veronika Bronišová

           Mgr. Jana Košalová

                                              

2.trieda ( 4 – 5 ročné deti ) Fotogaléria

Triedne učiteľky: Mgr. Michaela Dechová

                         Mgr. Jana Fabišiková

                            

3.trieda ( 5 – 6 ročné deti ) Fotogaléria

Triedna učiteľka: Eleonóra Danielová

                                       Jana Šalagová - riaditeľka

                                

 

       

 

Prevádzková doba Materskej Školy Hviezdička

 

je od 6.00 do 16.30hod.

 

Upozornenia pre rodičov : príchod detí do materskej školy je do 8.00 hod.

Odhlásenie zo stravy je nutné nahlásiť do 8.00hod. osobne alebo telefonicky na tel. čísle 045/5362182 alebo 0904/489 305.

 

                    Materská škola sa poobede otvara po olovrante o 14,45hod.         

 

 

Usporiadanie dňa v Materskej škole Hviezdička

 

 

  06.00 - 08.30   Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, pohybové a relaxačné cvičenia

   08.30 - 08.50   Osobná hygiena, desiata

   09.30 - 11.30   Edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, pobyt vonku prípadne v triedach 

   11.30 - 12.00   Osobná hygiena, obed

   12.00 - 14.30  Osobná hygiena, stomatohygiena, príprava na odpočinok

   14.20 - 15.00   Osobná hygiena, olovrant

   15.00 – 16.30   Záujmová činnosť- krúžky, hry individuálne i skupinové, pohybové činnosti

 

Od 6.00 – 7.00hod. sa deti sústreďujú v 1.triede,

od 15.30 – 16.30hod. sú opäť deti sústredené v 1.triede do odchodu domov.