Odborné vyšetrenia

 

TESTY ŠKOLSKEJ ZRELOSTI PRE PREDŠKOLÁKOV

Vyšetrenia školskej zrelosti predškolákov sa bude realizovať v termíne október - november. Deti budú testované priamo v škole. Psychologička bude pracovať s deťmi asi 1 hodinu. Po ukončení práce s deťmi, psychologičky testy vyhodnotia. V individuálnom termíne potom budu s rodičmi konzultovať výsledky vyšetrenia.

LOGOPEDICKÉ VYŠETRENIE

Priamo v škole bude robené logopedické vyšetrenie:

Mgr. Jana Volčková

tel.č. 045/ 533 4435

Mobil: 0903/ 343 481

Email: volckovajana@zoznam.sk

WEB: www.logopedia.zzz.sk

Nsp Zvolen - Nemocnica s poliklinikou

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

Cieľom tohto vyšetrenia je venovať osobitnú pozornosť logopedickej prevencii a odstraňovanie porúch reči deti v 2 a 3 triede. 

OČNÉ VYŠETRENIE

Skríningové očné vyšetrenie sa robí priamo v škôlke a slúží na skoré odhalenie poruchy zraku. Vyšetrenie robí Mudr. Ľubica Abelovská.

Plán poradenských služieb rodičom

- spolupráca s rodičmi v adaptačnej činnosti pri nástupe dieťaťa, ktoré ešte nenavštevovalo materskú školu

- odborné poradenstvo pri problémoch, ktoré môžu sťažiť vstup dieťaťa do školy

- konzultácie s rodičmi pri príprave detí na prvý ročník základnej školy

- individuálne osobnosti detí

- poradenstvo pre rodičov v oblasti logopedickej starostlivosti 

- príprava detí v grafomotorických zručnostiach 

- spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou, očnou doktorkou a logopedičkou

- spolupráca s očnou doktorkou

 

Stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Program dopĺňajú súbory cvičení orientované na jednotlivé oblasti, v ktorých deti nedosiahli školskú zrelosť:

- oblasť sociálno-emocionálna

- jemná motorika

- pozornosť a zrakové vnímanie

- cvičenie sluchu a pamäti

- komunikatívne zručnosti

Nedá sa zabudnúť ani na dôslednú spoluprácu s rodičmi a psychologickou poradňou. Rozvíjanie motoriky a grafomotoriky patrí k základným predpokladom úspechu. Dôležitý je samozrejme systematický, cieľavedomý a citlivý prístup. 

 

Adaptačný program

Adaptácia dieťaťa na materskú školu je charakterizovaná z pedagogického hľadiska. Ovplyvňuje ju okrem vnútorných vývinových predpokladov dieťaťa i výchovný štýl a sociálny status dieťaťa v rodine a množstvo iných faktorov. Adaptačné procesy u detí sú rôzne a netrvajú rovnako dlho.

 

- každé dieťa má svoju jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť

- učiteľky uplatňujú individuálny prístup a rešpektujú vývinové špecifiká dieťaťa

- rešpektuje psychologické predpoklady dieťaťa

- zváži a hľadá možnosti ako dieťa v prípade potreby upokojí

- zabezpečí pocit istoty, bezpečia a citovej stability

- pri adaptácii je nevyhnutná dôsledná spolupráca s rodičmi