Čo by mal ovládať budúci prvák

Čo by mal ovládať budúci prvák

 

Toto by mal už prvák vedieť

 

samostatne sa obliecť a obuť

pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

samostatne sa najesť

samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

správne vyslovovať všetky hlásky

vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

spočítať predmety do päť

interpretovať obsah krátkej rozprávky

poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

kresliť pevné a neroztrasené línie

nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. , postava je anatomicky správne rozložená)

vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď. )

orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Ako by sa mal školáčik správať

vydrží pri hre alebo inej činnosti 15- 20 minút

začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

nezajakáva sa pri reči

nepomočuje sa

ovláda prejavy slušného správania  (pozdraviť, odzdraviť a pod. )

Ako prebieha zápis do ZŠ

Zápisy trvajú od 15. januára do 15. februára. Konkrétny deň a čas si určuje každá základná škola sama a informuje o tom na svojej internetovej stránke alebo na výveske školy.

Na zápis treba prísť, samozrejme, s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

Ide o prvé stretnutie dieťaťa s učiteľkou – pri rozhovore, hre a rôznych činnostiach prejaví dieťa svoje schopnosti, učiteľka sleduje jeho pozornosť schopnosť komunikovať a sústrediť sa na konkrétnu činnosť.

Škola potom (väčšinou do 2 týždňov až do 1 mesiaca) pošle rodičom list , v ktorom mu oznámi, či dieťa prijíma do školy.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do prvého ročníka ZŠ dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť  - rozumie sa ňou primeraná psychická, telesná a sociálna vyspelosť.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča. Súčasťou žiadosti musí byť odporučenie detského lekára a príslušného zariadenia výchovného poradenstva, psychológa či logopéda. Riaditeľ môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča.

Rodič sa potom sám rozhodne, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať materskú školu, alebo nultý ročník základnej školy.